دسته: اجتماعی

راهکارهای کنترل خشم

به آخرین تجربه‌تان از خشم فکر کنید. فورانی از احساسات غیر قابل کنترل که احتمالاً نتوانسته‌اید به موقع جلوی آن‌ها را بگیرید. خشم معمولاً نتایجی به بار می‌آورد که …